23.03.2018

Заповед № РД 49-48/09.03.2018 г. за създаване на Национален съвет по горите (НСГ) и приложение – правила за дейността и организацията на работата на НСГ. 262.16 KB
Заповед № РД 49-1/02.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите относно определянето на цената за компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2018 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост по реда на Закона за горите (Обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.) 116.00 KB
Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, произведени в горските разсадници – държавна собственост през 2017 г. (приложения № 15, 16, 17, 20 и 21) 384.50 KB
Обобщен годишен лан за производство на фиданки през вегетативната 2017/2018 година (приложение № 4) 257.69 KB
Годишен план за ползване на дървесина на Северозападно държавно предприятие гр. Враца за 2018 г. 97.90 KB
Годишен план за ползване на дървесина на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово за 2018 г. 120.52 KB
Годишен план за ползване на дървесина на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен за 2018 г. 112.68 KB
Годишен план за ползване на дървесина на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград за 2018 г. 102.95 KB
Годишен план за ползване на дървесина на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян за 2018 г. 87.43 KB
Годишен план за ползване на дървесина на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен за 2018 г. 90.31 KB
Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, произведени в горските разсадници – държавна собственост през 2016 г. (приложения № 15, 16, 17, 20 и 21) 272.01 KB
Заповед № РД 49-259 от 19.10.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г. 143.00 KB
Заповед № РД 09-784/10.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се изменя Стратегията за управлението на риска в МЗХ, утвърдена със Заповед №РД 09-516/23.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните 135.50 KB
Стратегия за управление на риска в Министерство на земеделието и храните 194.50 KB
Годишен разчет за необходимите семена през 2017/2018 г., обобщен за страната по държавни горски предприятия 101.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 



Национална Селска Мрежа