24.06.2017

ЗА КОНТАКТИ

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: (02) 985 11 383; (02) 985 11 384

ГИШЕ ПРОПУСКИ: (02) 985 11 300

 

ДЕЛОВОДСТВО НА ИАГ: (02) 985 11 389

 

Работно време: от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

 

Електоронен адрес за приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис: edelovodstvo@mzh.government.bg

Ред за приемането и издаването на документи, подписани с електронен подпис - Глава четвърта от инструкция за организацията на документооборота


Телефонен указател - МЗХГ 141.00 KB

Министерство на земеделието, храните и горите
гр. София, бул. "Христо Ботев" 55

 

  

 

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

press@mzh.government.bg 

Тихомир Тончев - директор
на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

 985-11-239
 980-62-56  ttonchev@mzh.government.bg
 
Телефон
Факс
Електронна поща
Мариела Пчелинска
985-11-254
 


 


  980-62-56

mpchelinska@mzh.government.bg
Албена Ямболиева
985-11-226
ayambolieva@mzh.government.bg
Елина Христова
985-11-226 ehristova@mzh.government.bg
Цветелина Пишикова
985-11-473
cpishikova@mzh.government.bg  
Мартин Радев 985-11-226
mradev@mzh.government.bg
Калоян Ракъджиев
985-11-255
krakadzhiev@mzh.government.bg
Искра Панкова-Илиева
985-11-891
ipankova@mzh.government.bg
Мария Михайлова
 985-11-891
mmihailova@mzh.government.bg  
Косара Александрова
 985-11-196 kaleksandrova@mzh.government.bg
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа