16.12.2017

ЗА КОНТАКТИ

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: (02) 985 11 383; (02) 985 11 384

ГИШЕ ПРОПУСКИ: (02) 985 11 300

 

ДЕЛОВОДСТВО НА ИАГ: (02) 985 11 389

 

Работно време: от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

 

Електоронен адрес за приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис: edelovodstvo@mzh.government.bg

Ред за приемането и издаването на документи, подписани с електронен подпис - Глава четвърта от инструкция за организацията на документооборота


Телефонен указател - МЗХГ 141.00 KB

 

Министерство на земеделието, храните и горите
гр. София, бул. "Христо Ботев" 55

   

 
 
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
press@mzh.government.bg

  Телефон 
Факс
Електронна поща
Тихомир Тончев - директор
на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
 985-11-239
 980-62-56  ttonchev@mzh.government.bg
 Отдел "Връзки с обществеността"
 Евелина Николова
985-11-473
 


 


  980-62-56

estoyanova@mzh.government.bg
 Елина Христова
985-11-226 ehristova@mzh.government.bg
 Албена Ямболиева
985-11-226
ayambolieva@mzh.government.bg
 Цветелина Пишикова
985-11-226
cpishikova@mzh.government.bg
 Мариела Пчелинска
985-11-269
mpchelinska@mzh.government.bg
 Отдел "Протокол"
 Мария Михайлова
985-11-891  980-62-56 mmihailova@mzh.governemnt.bg

 Искра Панкова
985-11-891
ipankova@mzh.government.bg

 Калоян Ракъджиев
985-11-255 krakadzhiev@mzh.government.bg

 Косара Александрова
985-11-196
kaleksandrova@mzh.government.bg

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа