23.03.2018

ЗА КОНТАКТИ

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: (02) 985 11 383; (02) 985 11 384

ГИШЕ ПРОПУСКИ: (02) 985 11 300

 

ДЕЛОВОДСТВО НА ИАГ: (02) 985 11 389

 

Работно време: от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

 

Електоронен адрес за приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис: edelovodstvo@mzh.government.bg

Ред за приемането и издаването на документи, подписани с електронен подпис - Глава четвърта от инструкция за организацията на документооборота 


 
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа