23.03.2018

Бюджет

 

 Информация за плащанията в СЕБРА по дни

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 28.02.2018 г. 659.15 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието, храните и горите към 30.09.2017 г. 850.98 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.12.2017 г. 889.59 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.01.2018 г. 811.60 KB
Бюджет на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. 53.40 KB
Доклад от министъра на земеделието, храните и горите , относно бюджет на МЗХГ за 2018 г. 2.64 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.12.2017 г. 806.70 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.11.2017 г. 806.16 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.10.2017 г. 806.80 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 30.09.2017 г. 763.21 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 30.09.2017 г. 806.27 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.08.2017 г. 805.21 KB
Подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет на МЗХГ за полугодието на 2017 г. 3.86 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.07.2017 г. 805.18 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 30.06.2017 г.; 762.01 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието, храните и горите към 30.06.2017 г. 881.83 KB
Сборен баланс на МЗХГ към 31.12.2016 г. 706.16 KB
Сборен отчет за приходите и разходите на МЗХГ към 31.12.2016 г. 752.63 KB
Сборен отчет за касово изпълнение на МЗХГ към 31.12.2016 г. 783.90 KB
Обяснителна записка за прилагане на счетоводната политика и изменение на активите и пасивите към 31.12.2016 г. 4.90 MB
Обяснителна записка за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. 2.38 MB
Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на Годишния финансов отчет на МЗХ за 2016 г. 561.61 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 30.06.2017 г. 804.54 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.05.2017 г. 688.54 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.04.2017 г. 690.45 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2017 г. 582.85 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2017 г. 873.93 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2017 г. 689.84 KB
Подробен годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 3.66 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 28.02.2017 г. 689.39 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2016 г. 761.66 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.01.2017 г. 580.95 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2016 г. 697.32 KB
Доклад от министъра на земеделието и храните, относно бюджет на МЗХ за 2017 г. 2.50 MB
Бюджет на МЗХ за 2017 г 685.20 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.11.2016 г. 696.73 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.10.2016 г. 696.88 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2016 г. 753.23 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2016 г. 697.77 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2016 г. 697.09 KB
Годишни финансови отчети на Министерство на земеделието и храните за 2015 г. 104.15 KB
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов Отчет за 2015 г. на МЗХ 1.77 MB
Консолидиран баланса на МЗХ за 2015 г. 932.29 KB
Отчет за приходите и разходите 876.35 KB
Обяснителна записка 3.16 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.08.2016 г. 696.44 KB
Подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет за полугодието на 2016 г. на Министерството на земеделието и храните 4.71 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.07.2016 г. 696.26 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2016 г. 743.90 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2016 г. 697.39 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2016 г. 696.82 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.05.2016 г. 697.53 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.04.2016 г. 696.00 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2016 г. 732.79 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2016 г. 697.09 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2016 г. 697.05 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 29.02.2016 г. 696.94 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.01.2016 г. 696.38 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейският съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2105 г. 98.97 KB
Подробен годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2015 г. на Министерството на земеделието и храните 5.04 MB
Информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата на училищата, финансирани чрез бюджета на МЗХ, утвърдена със заповед РД 09-96/26.02.2016г. 81.00 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2015 г. 917.42 KB
Доклад от министъра на земеделието и храните, относно бюджет на МЗХ за 2016 г. 3.61 MB
Бюджет на МЗХ за 2016 г.; 41.29 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2015 г. 899.25 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2015 г.; 895.06 KB
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 30.09.2015 г. 700.81 KB
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 30.06.2015 г. 700.80 KB
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 31.03.2015 г. 701.06 KB
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на земеделието и храните към 30.11.2015 г 700.99 KB
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на земеделието и храните към 31.10.2015 г 699.98 KB
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на земеделието и храните към 30.09.2015 г 699.36 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.08.2015 г. 91.97 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.07.2015 г. 98.40 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2015 г. 410.77 KB
Подробен отчет към полугодието за изпълнението на програмния бюджет за 2015 г. на Министерството на земеделието и храните 4.79 MB
Сборен баланс за системата на МЗХ към 31.12.2014 г. 2.57 MB
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. 56.41 KB
Сборен касов отчет за сметките за чужди средства към 31.12.2104 41.82 KB
Сборни касови отчети за сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2014 г. 154.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа