18.10.2017

важно  

Кандидатура на България за седалище на Европейската агенция по лекарствата

 

 

ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 18.10.2017 г. (Бюлетин № 42/2017) 521.82 KB
ново Заповед №423/16.10.2017г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр.Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по ред на чл.27, ал.9 ЗСПЗЗ, върху земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 146.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 04 - 11.10.2017 г. 718.09 KB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 11.10.2017 г. (Бюлетин № 41/2017) 538.50 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. август 2017 г. в България и ЕС 311.31 KB
ново Ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 27.09. – 04.10.2017 г 760.35 KB
ново Заповед № РД 11-522/02.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ и чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник "Черноморски фар" бр.190/04.10.2017 г. 2.57 MB
ново Заповед РД11-8767/03.10.2017г на Директора на ОДЗ - Пловдив на основание чл. 107, ал.11 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във вр. с чл.33, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповед РД 46-205/10.05.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите и протокол от 04.07.2017 г. на комисия определена със Заповед РД 11-5533/04.07.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите с доклад № 93-5685/18.09.2017 г. 1.38 MB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 04.10.2017 г. (Бюлетин № 40/2017) 596.03 KB
ново Заповед № РД 09-765/29.09.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на настъпили неблагоприятни климатични условия през 2017 г. във връзка с одобряване на Държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие 132.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 20 - 27.09.2017 г. 710.23 KB
ново Информация за Заявление-спецификация за вписване на Защитено наименование за произход „Странджански манов мед“ / „Манов мед от Странджа“ в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, публикувано на 29.09.2017 г. 127.00 KB
ново Заповед РД11-8449/26.09.2017 на Директора на ОДЗ - Пловдив на основание чл.56м, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с чл.33, ал.4 от ЗСПЗЗ, Заповед РД 46-205/10.05.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите и протокол от 16.06.2017 г. на комисия определена със Заповед РД 11-5120/16.06.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" Пловдив, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите с доклад №93-5356/01.09.2017 г. 3.41 MB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 27.09.2017 г. (Бюлетин № 39/2017) 453.85 KB
ново Заповед №249/26.09.2017 на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Враца за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ 378.24 KB
ново Образец на заявление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
ново Указания за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди, одобрени със Заповед № РД 09-756 от 26.09.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите 36.00 KB
ново Проект на обява за откриване на процедура чрез подбор по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г. 731.89 KB
актуално Оперативен анализ за основни земеделски култури към 20.09.2017 г. (Бюлетин № 38/2017) 494.00 KB
ново Заповед №305/19.09.2017 на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за приспособяване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана 141.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа