23.03.2018


 важно ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В ПОМОЩ НА РОМИНА!
ново Заповед РД 09-259/22.03.2018 г. за ставкa за 2017 г. за схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци 191.53 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 21.03.2018 г. (Бюлетин №11/2018); 224.72 KB
ново Заповед РД 09-251/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за плодове- сливи и десертно грозде 191.45 KB
ново Заповед РД 09-250/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за схема за зеленчуци- основна група 191.43 KB
ново Заповед РД 09-249/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за схема за зеленчуци- зеле, дини, пъпеши 191.48 KB
ново Заповед РД 09-248/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за плодове- основна група 191.63 KB
ново Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и разяснения по тях 257.31 KB
ново Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и разяснения по тях 241.99 KB
ново Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и разяснения по тях 229.23 KB
ново Покана за Национално изложение по животновъдство 27-29 април 2018 г. Сливен 267.50 KB
ново Проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 2.38 MB
ново Заповед № РД 11-158/15.03.2018г. на Директора на ОД "Земеделие " - Бургас за класиране на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи - частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ. 78.50 KB
ново Проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите, с която се определя размер на плащане за преходната национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2017 г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007-2009 г. референтно количество тютюн по сортови групи „Басми”, „Каба кулак”, „Бърлей” и „Вирджиния” 133.00 KB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 7 – 14.03.2018 г. 771.51 KB
ново Заповед РД-12-42/13.03.2018г. на Директора на ОД "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник "Софийски вестник" от 15.03.2018г. 128.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 14.03.2018 г. (Бюлетин № 10/2018) 244.19 KB
ново Утвърдени насоки по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 3.56 MB
ново Утвърдени насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 3.32 MB
ново Утвърдени насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 3.47 MB
ново Заповед № РД 09-234 от 12.03.2018 г. за изменение на Заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. 310.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа