24.06.2017

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Стартиране на производство по издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бяла мида за период от 60 календарни дни, публикувано на 23.06.2017 г. 177.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 14 - 21.06.2017 г. 765.67 KB
ново Програма за развитие на селските райони (2014-2020) ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020) Публикувано на 23.06.2017 г. 63.58 KB
актуално ЕK регистрира „Пастърма говежда” в европейския Регистър на Храните с традиционно специфичен характер 89.06 KB
ново Обява за кандидати за експерти по окачествяване на суров тютюн 39.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 21.06.2017 г. (Бюлетин № 25/2017) 464.51 KB
ново Актуализиран към 20.06.2017 г. индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. 40.00 KB
ново Индикативен план за действие за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. за календарната година 2017 г. 44.50 KB
ново Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. 33.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 07 - 14.06.2017 г. 702.92 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 14.06.2017 г. (Бюлетин № 24/2017) 568.88 KB
ново Заповед № РД - 07 - 169/13.06.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 130.00 KB
ново Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели 803.00 KB
ново Тръжна процедура за отдаване под наем 15.94 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 31.05. – 07.06.2017 г. 777.33 KB
ново Заповед №РД09-442 от 07.06.2017г за определяне на ставките за подпомагане по Схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство за Кампания 2016г. 213.09 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 07.06.2017 г. (Бюлетин № 23/2017) 616.99 KB
ново Заповед на министъра на земеделието, храните и горите № РД 48-13/06.06.2017 год. за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от ЗЛОД в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Росица”, в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово, както и Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от заповедта, публикувано на 07.06.2017 г. 1.38 MB
ново Заповед № РД 09-407/22.05.2017 г. за утвърждаване на технологични инструкции за производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация по чл.5, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 127.00 KB
ново Заповед РД 09-430 от 02.06.2017 г. за определяне на ставката за подпомагане по Схемата за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (Зелени директни плащания) за кампания 2016 г. 203.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа