16.12.2017


 важно ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В ПОМОЩ НА РОМИНА!
ново Заповед № РД-07-462/14.12.2017 г. за откриване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за имоти, находящи се в землищата на с. Рибен, общ. Долна Митрополия; с. Староселци, общ. Искър с. Садовец, общ. Долни Дъбник, област Плевен 197.34 KB
ново Заповед N РД-07-530/14.12.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини" брой 233 от 15.12.2017г. 198.50 KB
ново Заповед РД 09-965/15.12.2017 г. за ставките по схемата за обвързано подпомагане за биволи за 2017 г. 191.46 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 06 - 13.12.2017 г. 725.60 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 13.12.2017 г. (Бюлетин № 50/2017) 549.45 KB
ново Заповед РД 09-948/12.12.2017 г. за ставките по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за 2017 г. 190.73 KB
ново Заповед РД 09-947/12.12.2017 г. за ставките по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за 2017 г. 190.84 KB
ново Заповед РД 09-949/12.12.2017 г. за ставките по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за 2017 г. 191.05 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 29.11. – 06.12.2017 г. 706.16 KB
ново Заповед 09-940/07.12.2017 за ставките по схемата за овце и кози в планински райони за 2017 г. 191.07 KB
ново Заповед 09-941/07.12.2017 за ставките по схемата за млечни крави в планински райони за 2017 г. 191.06 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 06.12.2017 г. (Бюлетин № 49/2017) 612.64 KB
ново Заповед № РД 11-182 гр. Кърджали 05.12.2017 620.91 KB
ново Покана за „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП за срок от 24 месеца.“, публикувано на 06.12.2017 г. 75.87 KB
ново Проект на Заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане, приети в период на прием, обявен със Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г 566.93 KB
ново Заповед № 505/01.12.2017г. на Директора на ОД"Земеделие“ – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти в област Монтана 707.93 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 22 – 29.11.2017 г. 724.48 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 29.11.2017 г. (Бюлетин № 48/2017) 530.21 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 15 – 22.11.2017 г. 719.43 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 22.11.2017 г. (Бюлетин № 47/2017) 529.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа